Menu

Anunț – Condiții specifice de ocupare a posturilor/catedrelor vacante la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale nr.14 Tulcea

ANUNȚ

Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante de la nivelul unității noastre de învățamânt, în cadrul etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, stabilite în consiliul de administrație, întrunit în data de 22.01.2015 și avizate de ISJ Tulcea

1.  Punctajul obținut la punctul IV din Anexa 2 la Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 nr. 4.895/10.11.2014, referitoare la activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative, să fie de minim 20 de puncte ;

2.  Apreciere din partea Consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ în care a funcționat candidatul, cu referire la activitatea profesională, comportamentul în școală și în afara școlii, precum și calificativul  Foarte Bine în ultimii 2 ani școlari.

Candidații care indeplinesc condițiile de la punctele 1 și 2 susțin o lecție demonstrativă (inspecție specială la o oră de curs pe baza unui proiect de lecție) și nota minimă trebuie să fie 9.
În cazul în care candidații obțin rezultate egale, criteriul de departajare îl constituie vechimea în învățământul special.
DIRECTOR,
PROF.   BUMBAC CARMEN-GABRIELA

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ  NR.14
TULCEA
STR.GRĂDINARILOR NR. 48
TEL/FAX:0240/ 511162
E-mail: scoala_14@yahoo.com