Menu

CONDITII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR 2016-2017

Aprecierea favorabilă  acordată prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ în care a funcționat candidatul, cu referire la activitatea profesională, comportamentul în școală și în afara școlii, precum și calificativul ,,FOARTE BINE’’ în ultimii 2 ani școlari.

1.    Punctajul obținut la punctul IV din Anexa 2 la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2016-2017 nr.5559/2015 referitoare la activitatea metodică și științifică dovedită prin documente justificative, să fie de minim  5 puncte;

Candidații care îndeplinesc condițiile de la punctele 1 și 2 susțin o lecție demonstrativă  (inspecție specială la o oră de curs pe baza unui proiect de lecție) și nota minimă trebuie să fie 9.

În cazul în care candidații obțin rezultate egale, criteriile de departajare sunt:
1.    vechimea în învățământul special
2.    dovada parcurgerii a cel puțin  unui program de formare în specialitate.

 

DIRECTOR,
PROF.   BUMBAC CARMEN-GABRIELA